ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.09.2018 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №760

 

 

         

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС; чл.4, ал.2 и чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 година и открива процедура за учредяване правo на строеж за застрояване на 5 (пет) броя гаражи с №№ 1, 2, 3, 4, 5 в северната част на ПИ с идентификатор 77195.735.220 (ул. „Бузлуджа“№31-33) по КК на гр.Хасково, с начална тръжна цена за всеки гараж 1 275,00 лева без ДДС.

 

       

II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за учредяване право на строеж за имоти – частна общинска собственост.

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                   

                             /Таня Захариева/