ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.09.2018 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №758

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.49 от ЗФВС, чл.8, ал.9  от ЗОС и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково:

 

1. Допълва списък на спортните обекти и съоръжения, които е предвидено да бъдат отдавани под наем с имот:

Спортно игрище с площ 3071,00 кв.м., с идентификатор 77195.518.502, находящо се гр.Хасково, кв.“Болярово“, ул.“Индже Войвода“.

 

2. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 година и дава съгласие да бъде отдаден под наем имот – публична общинска собственост по реда на чл.75 и 76 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, за срок от 10 години следният имот:

Спортно игрище с площ 3071,00 кв.м., с идентификатор 77195.518.502 находящо се гр.Хасково, кв.“Болярово“, ул.“Индже Войвода“, месечен наем 100,00 лв. без ДДС.

 

3. Датите за подаване на мотивирани искания и допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково.

 

                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                                       

                             /Таня Захариева/