ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.09.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №757

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.54 ал.1, т.2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва:

       

1. 202/652 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.750.277 по КК на гр.Хасково, /ж.р.“Каменец/, целият с площ 652,00кв.м. се продават на Маргарита Иванова Вълканова от гр.Хасково, жк.“Бадема“, бл.№24, вх.А, ап.23 за сумата от 4 900,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                            

                            /Таня Захариева/