ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.09.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №756

 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.54, ал.1, т.2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

        - 84/384  идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.739.171 по КК на гр.Хасково, /ул.“Чучулига“№21/, целият с площ 384,00 кв.м., се продават на Белгин Мустафа Мустафа от гр.Хасково, ул.“Лом“ №16, за сумата от 2 400,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                                    

                          /Таня Захариева/