ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.09.2018 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №755

 

 

        I. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.4, ал.2, чл.45, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:

 

        1. Поземлен имот с идентификатор 77195.708.500  по КК на гр.Хасково /м.“Орфей“/,  с площ 869,00 кв.м., с начална тръжна цена 19 300,00 лева без ДДС.

        2.Едноетажна масивна сграда №01/краварник/, със застроена площ 293,00 кв.м., находяща се в Поземлен имот №027018, м.Гермите, с.Корен, Община Хасково, с начална тръжна цена 11 600,00 лева без ДДС.

 

        II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

 

 

                                      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                                

                           /Таня Захариева/