ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.09.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №754

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с процедура по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС чл.48 ал.1, от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково реши:

 

1. УПИ IХ в кв.3А по плана на с.Стамболийски, Община Хасково, целият с площ от 765,00 кв.м., се продава на Стефан Ангелов Атанасов от с.Стамболийски, за сумата от 8 415,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                                    

                           /Таня Захариева/