ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.09.2018 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №751

 

 

На основание  чл.21, ал.1, т.23, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)  и  чл.68, ал.1, т.2 и чл.68, ал.2 от Наредбата за финансиране на институциите в  системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219/05.10.2017 г. и изменена с ПМС №47 от 29.03.2018 г., Общински съвет – Хасково реши:

 

        1. Дава съгласие и разрешава за учебната 2018/2019 година да се сформират маломерни паралелки, в които да се провежда обучение в паралелки  с брой ученици  под минималния в изброените училища, както следва:

 

 

УЧИЛИЩЕ

КЛАС

БРОЙ УЧЕНИЦИ

Брой маломерни паралелки             

1.

СУ „Паисий  Хилендарски“,

град Хасково

XI клас

        13

               1

2.

ОУ „Любен Каравелов“,

град Хасково

II  клас

        15

               1

3.

СУ „Васил Левски“,

град Хасково

ХII клас

        14

               1

 

4.

СУ „Стефан Караджа“,

град Хасково

ХI а клас

ХI б клас

        12

        13

               2

 

 

                                                                                        

        2. Дофинансирането на СУ „Стефан Караджа“ – гр.Хасково, да се извърши съгласно чл.68,ал.5 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219/05.10.2017г. и изменена с ПМС №47 от 29.03.2018г.

 

        3. Възлага на Кмета на Община Хасково осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                                   

                             /Таня Захариева/