ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.09.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №749

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.63, ал.4 от Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Хасково реши:

1. Удължава срока на Договора за възлагане на управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Хасково” ЕООД – гр.Хасково, на досегашния управител д-р Веселин Тодоров Калфов, за срок от 3 /три/ години.

2. Възлага на Кмета на Община Хасково да подпише Анекс към Договор за възлагане на управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково, съгласно т.1 от решението.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                                    

                             /Таня Захариева/