ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.09.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №745

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с Решение №51/31.01.2018 г. за бюджетната процедура за 2019 г и Указание БЮ №4/23.08.2018 г. на Министерство на финансите за подготовка и представяне на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2019-2021г., Общински съвет – Хасково:

 

  1. Приема съгласно Приложение №8 «Прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности».
  2. Приема съгласно Приложение №1 «Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи  за периода 2019-2021 г.»
  3. Приема съгласно Приложение №6г «Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2019-2021 г.»

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                                  

                           /Таня Захариева/