Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

 

 

На 29.06.2018 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково.

        

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 29.07.2018 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.