ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

          

С В И К В А М:

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ТРИДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ

НА 28 СЕПТЕМВРИ 2018 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

               

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ХАСКОВО С МАНДАТ 2019-2022 Г.

        

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛ.АДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РАЗДЕЛ ІІІ ОТ ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ХАСКОВО КЪМ 31.12.2017 Г.

        

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ, СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ И КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г.

        

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КОРЕКЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2018 Г. И ПРОМЯНА НА ЧИСЛЕНОСТТА И СТРУКТУРАТА НА ОП „ЕКОПРОГРЕС”.

        

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ФИНАНСИРАНЕ НА ФИЛМ „ХАСКОВО – БИТКАТА ПРИ КЛОКОТНИЦА” В ТЕЛЕВИЗИОННАТА ПОРЕДИЦА „БИТКИТЕ ЗА ЕВРОПА”.

       

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ”СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО.

        

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО.

        

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО.

       

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПО СТАНДАРТА ЗА УЧЕНИК, СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПМС №219/05.10.2017 Г. И ИЗМЕНЕНА С ПМС №47 ОТ 29.03.2018 Г. В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОД.

        

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА И ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ: ЯЗОВИР, ВОДОЕМ, ИЗКУСТВЕНА ВОДНА ПЛОЩ, В СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА.

        

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ (ИДЕНТИФИКАТОР 77195.719.26 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО)

        

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В С.СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.

        

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА  (Ж.Р. „КАМЕНЕЦ”).

        

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ (БУЛ. „БЪЛГАРИЯ”  №14).

        

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ (БУЛ. „БЪЛГАРИЯ”  №34).

        

25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ (Ж.Р. „ОРФЕЙ”).

        

26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА СПИСЪК НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО Е ПРЕДВИДЕНО ДА БЪДАТ ОТДАВАНИ ПОД НАЕМ; НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 Г. И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        

27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА НУЖДИТЕ НА ФОНДАЦИЯ „АКО СИ ДАЛ”, С.ЛЮТИБРОД, ОБЩИНА МЕЗДРА.

        

28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В С.ТРАКИЕЦ, ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        

30.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА ВИДА НА СОБСТВЕНОСТТА НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.113.253 ОТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА В ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        

31.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ И ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ (ФПЧ10 и ПАВ) И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ХАСКОВО И НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

        

32.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДМЯРКА 8.3 „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ” ОТ МЯРКА 8 „ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ РАЙОНИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТТА НА ГОРИТЕ”.

        

33.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ /ВиК – АКТИВИ/, ИЗВЪРШЕНИ ОТ „ВиК” ЕООД – ГР.ХАСКОВО ПРЕЗ 2017 Г., СЪГЛАСНО ЧЛ.19, АЛ.1, ЧЛ.198б, Т.2 И ЧЛ.198о, АЛ.1 И АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ.

        

34.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА КВ.8 И КВ.37, ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДВОРИЩНА РЕГУЛАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ КВ.8 ПО ПЛАНА НА ГР.ХАСКОВО И ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА НОВООБРАЗУВАН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ПИ 77195.726.226.

        

35.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ПИ 77195.374.41 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.

        

36.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМИ ПО ЧЛ.108 ОТ ЗУТ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 77195.117.19, М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА”, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.ХАСКОВО.

        

37.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №77195.20.110 И №77195.20.111 В М. „ДЕРЕКОЙ ТОПРА”, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.ХАСКОВО.

        

38.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ, ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №096001 И №091017 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КЛОКОТНИЦА, ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

39.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИМЕНУВАНЕ НА СПОРТНАТА ЗАЛА ПО ХАНДБАЛ НА ИМЕТО НА ВЪЛЧО ДАСКАЛОВ.

        

40. ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На  25 септември 2018 г. /вторник/:

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                 - 16.30 ч.

 

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 17.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика       - 17.30 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата       - 18.00 ч.

 

 

 

 

На  26 септември 2018 г. /сряда/:

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни

програми и международни връзки                               - 15.30 ч.

 

ПК по образование, култура и вероизповедания          - 16.00 ч.

 

ПК по ТСУ и транспорт                                                - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                            - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                              - 18.00 ч.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/