ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

от група общински съветници

 

 

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от ЗНА, към предложения проект за приемане на Решение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, наричана по-долу Наредбата, прилагаме мотивите си, отговарящи на изискванията на чл.28, ал.2 от  ЗНА:

  1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

 

При проверка на актуалното съдържание на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково Окръжна прокуратура Хасково констатира противоречие на разпоредбите на чл.26 от Наредбата на нормативни актове от по-висока степен. В протест изх.№ 762/18г., постъпил в Общински съвет Хасково на 20.08.2018г., ОП излага подробни аргументи относно противоречието на чл.26, ал.3, б.”а” и б.”б” и чл.26, ал.8, пр.5 от Наредбата на чл.81 от Закона за местните данъци и такси. В протестираните текстове от Наредбата е предвидено заплащането на „постоянна част” от такса, която не се влияе от посещаемостта на детето. В гореизброените хипотези от Наредбата субектът задължен да заплаща таксата не получава никаква престация от органа на местна власт Общината, което е в противоречие със смисъла на таксата, вложен от законодателя, като възмездна форма на потребление на публична услуга. При отсъствие на детето от детската градина не се извършват никакви конкретни действия на общинските органи за овъзмездяване на разходите, за които да се дължи такса. Определянето на постоянна част от таксата и произтичащото от това задължение за нейното заплащане от родителите, независимо от непредоставянето на съответната услуга противоречи и на чл.8, ал.1, т.1 от ЗМДТ. Трайната съдебна практика на административните съдилища в Р България въвежда принципа за недължимост на постоянна такса при ползване на услугите на детските градини. Именно това е и основната идея с цел защита на обществения интерес на приетото от Общински съвет Хасково решение № 592/26.01.2018г. за въвеждане на облекчение при ползването на услугата за посещение на детски градини и яслена група. Приетото облекчение предвижда заплащане на 1 лев за присъствен ден на детето в детската градина От друга страна децата на възраст 5-6 години биха били в неравностойно положение по отношение на 2-4 годишните деца, посещаващи детски градини.

Идеята на законодателя за безплатно образование, вкл. и в детските градини е залегнала в чл. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование в актуалната му редакция - ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., а именно: ал. (1) Задължителното предучилищно и училищно образование в държавните и в общинските детски градини и училища е безплатно за децата и учениците.  (4) Правото на безплатно образование се упражнява, като не се заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет, и се ползва безплатно материалната база за обучение и за развитие на интересите и способностите на децата и учениците. От друга страна в чл. 6. от ЗМДТ последна редакция ДВ бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.е предвидено, че: ал. (1) Общините събират следните местни такси в) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги; г) за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата. Разпоредбата на чл.6, ал.1, б.”г” от ЗМДТ дава възможност на съответните общини да приемат такси за дейността по хранене на 5 и 6- годишните деца в детските  градини. Считаме, че с въвеждането на такса за дейността по хранене в размер на 1 лев за присъствен ден, а не 3,30лв., каквато е таксата към настоящия момент по действащата общинска наредба, ще се защитят в достатъчна степен интересите на жителите на община Хасково.

Проектът за изменение и допълнение на подзаконовия нормативен акт касае определянето на нова такса, която е обвързана само и единствено с цената на услугата за посещение на детски градини за всички деца, които ги посещават  на територията на Община Хасково в размер на 1 лев за присъствен ден.

     Чл.26, ал.8, пр.5  от действащата Наредбата регламентира, че се заплаща постоянната част от таксата за посещение на детска градина. При предвижданата с настоящото изменение и допълнение на Наредбата, постоянна част от такса не се дължи, което води до извода, че чл.26, ал.8, пр.5 следва да бъде изцяло отменено.

     Чрез въвеждане на такса за посещение на детски градини на територията на Община Хасково за всички деца в размер на 1 лев за присъствен ден Община Хасково ще гарантира по-добър достъп до предучилищното образование за всички деца, посещаващи детски градини на територията на Община Хасково. Ще се преодолеят финансовите затруднения пред семействата с малки деца, с което ще се сведе до минимум броя на отсъстващите деца или в положителен аспект ще се увеличи посещаемостта в градини и яслени групи. Ще се осигури възможност повече деца да могат да посещават детските заведения, с което ще се защити обществения интерес, като се окаже положителен  ефект върху цялостния процес на изграждане на по-добро общество чрез подобрен достъп до социализация и образование на децата. Посещаването на детските градини ще доведе и до по-добра подготовка за училище и ще подобри като цяло уменията за общуване на децата.

Основните проблеми, възпрепятстващи посещаването на детски градини са свързани със социално-икономически фактори, институционални проблеми, миграция, фактори на местоживеенето и жилищната среда, етнокултурни фактори и други. Наличието на финансови бариери, в т.ч. таксите за детски градини е сред основните причини много деца да не посещават детска градина.

     Намаляването на таксата ще позволи на много социално слаби семейства да изпратят децата си на детска градина. Това ще помогне и на работещите родители, и на родителите с не дотам добри финансови възможности. С такава крачка пряко ще повлияе на проблемите, свързани с демографската криза в нашия регион и ще се окаже помощ на младите семейства. Ще се стимулират младите хора да останат да живеят и работят в Община Хасково. По този начин Община Хасково ще се превърне в община, която  стимулира младите хора да останат и се развиват тук, на територията на нашата община.

 

Предвид на гореизложеното считаме, че приемането на изменението и допълнението на Наредбата е целесъобразно и наложително.

 

2.Цели, които се поставят:

Чрез предлаганите промени се цели да се осигури:

-увеличаване шансовете на всички деца да участват активно в социалния и обществения живот на общината, осигурявайки им равен достъп и старт, катоспад на децата, които преждевременно отпадат от образователната ни система.

-подобряване на нивото на образователната подготовката на децата при постъпването в училище

-намаляването на таксата за детска градина би осигурило и ранен достъп до образование на хора в икономически неравностойно положение;

-мотивация на родителите децата им да посещават редовно детските заведения

-прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование на територията на община Хасково.

 

3.Финансово-икономическа обосновка

     За прилагането на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата са необходими финансови средства от Община Хасково.  

     Съгласно чл.8, ал.3 и 4 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет определя размера на таксите при спазване на принципа за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяната услуга. Съгласно чл.6, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, размерът на таксата може да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес. В тези случаи разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

Финансов ресурс за намаляването на таксите за ползване на общинските детски градини от средства за сметка на общинските приходи в размер на 500 000 лв. е  заложен в гласувания, приет и влязъл в сила бюджет на Общината за 2018г.

 В таблица 1 са посочени прогнозни данни за 2018 г., в която средствата от местни дейности за издръжка на децата в общинските детски градини са в размер на 1 327 146 лева. В таблица 2 са посочени изразходваните средства от местни дейности за 2017 г., които са в размер на 888 883 лева. На годишна база тежестта за общината ще възлезе в размер на 438 263 лв.

Таблица 1

ГОДИНА

2018[1]

Брой деца

3 006

Разходи за издръжка на детските градини и детски ясли (храна, инвентар, материали, консумативи, вода, горива, ел.енергия и др.), при средногодишен разход (от 2014г. до 2017 г.) в размер на 691 лв. на година на дете.

2 077 146

Постъпления от внесени такси за ползване на детски градини и детски ясли[2]

750 000

Разходи от средства от местни дейности на общината

1 327 146

 

Таблица 2

Година

2017

2016

2015

2014

Брой деца

3 119

3 166

3 286

3 468

Разходи за издръжка на детските градини и детски ясли (храна, инвентар, материали, консумативи, вода, горива,ел.енергия и др.)

2 201 510

2 306 959

2 266 001

2 243 174

Постъпления от внесени такси за ползване на детски градини и детски ясли

1 312 627

1 230 880

 

1 320 403

1 353 930

Разходи от средства от местни дейности на общината

   888 883

1 076 079

945 598

889 244

Икономическите анализи са следните:

През 2017 година Община Хасково издължи последната вноска от заем по ФЛАГ в размер на 304 582 лева. Тези средства няма да са дължими в следващи финансови периоди и могат да компенсират разходите от намаляването на таксите. Община Хасково предоговори лихвения процент по договор за кредит с Райфайзенбанк ЕАД през 2016 г., като постигна значително намаление, което ще даде възможност през следващите четири финансови години да се заплащат значително по-ниски погасителни вноски. За пример през 2016 г. от общинския бюджет са заплатени лихви по кредита в размер на 415 002 лв., през 2017 г. тези лихви са били в размер на 89 463 лв., в приетия от общински съвет бюджет за 2018 г. са предвидени лихви в размер на 68 000 лв., през 2019г. ще са необходими 48 500 лв., през 2020г. – 29 000лв., а през 2021г. само 9 500 лв. От изложеното по-горе може да се направи извод, че след като бюджета на Община Хасково няма да бъде натоварен със заплащането на сериозни суми за лихви по банковия кредит, Общината може да си позволи да инвестира тези средства в бъдещето на децата.

В последните три години се наблюдава значителен преходен остатък в бюджета на община Хасково, което означава, че местните приходи не се изразходват. В края на 2016 г. преходния остатък в края на годината бе в размер на четири милиона лева, в края на 2017 г. бе малко под седем милиона лева. Тези средства са от една страна излишък и от друга страна неосъществени разходи. По данни от касовия отчет към 31 юли 2018 г. наличните парични средства в банка от местните приходи са в размер на девет милиона лева. Това показва, че в общината остават средства, които не се връщат на гражданите по подходящ начин, което от своя страна налага категоричния извод, че бюджета на общината може да поеме намаляването на таксите за детски градини.

Наблюдава се преизпълнение на приходите на община Хасково през последните години. Това също е доказателство, че средствата за намаляването на таксите за детските градини би могло да бъде за сметка на останалите местни приходи.

Година

План

Отчет

Разлика

2014

24 008 995

25 141 091

+ 1 132 096

2015

24 104 691

22 732 296

-1 372 395

2016

22 456 409

24 048 772

+1 592 363

2017

22 364 013

23 601 984

+1 237 971

 

Направените икономически анализи показват, че средствата могат да осигурят устойчивост по отношение на предлаганата промяна за следващия три годишен период чрез:

1.Повишаване на приходите от местни данъци и такси и др.;

2.Редукция на разходите;

3.Преходни остатъци от предходни години.

 

4.Очаквани резултати от прилагането на изменението на наредбата са:

Приемането на предложеното изменение и допълнение на Наредбата, ще доведе до:  възможност повече деца да могат да посещават детските заведения на  територията на Община Хасково; подпомагане обхващането и задържането в детските градини и училищата на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст; преодоляване на проблема с преждевременното напускане на децата и учениците на образователната система.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящият проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Хасково е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е обвързано със синхронизирането на действащото българско законодателство (Закона за местните данъци и такси), относимо към уредбата на тези обществени отношения. Настоящите изменения са в съответствие с европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

6.    Правни основания: чл.21, ал.1, т. 7 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА, чл. 6, ал. 1, б.“в“ и б.”г” и чл. 9 от ЗМДТ, при спазване на изискванията на чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от ЗНА. 

 

 

С оглед гореизложеното предлагаме Общински съвет – Хасково да приеме следнoтo решение:

                                                                                                                                                                    

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1,  т.7 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет -Хасково

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЕМА изменение и допълнение в Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

Чл.26, ал.3 от Наредбата добива следната редакция: За общински детски градини размерът на месечната такса е както следва:

а/ за град Хасково – 1 /един/ лев за присъствен ден на детето;

б/ за селата - 1 /един/ лев за присъствен ден на детето;

в/ за 5 и 6-годишните, посещаващи подготвителните групи в общинските детски градини в града и селата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата се заплаща такса за дейностите по хранене на децата в размер на 1 /един/ лев за присъствен ден на детето.

Чл.26, ал.8 от Наредбата се отменя.

Чл.26б от Наредбата се отменя.

Чл.26в от Наредбата се отменя.

Чл.26г от Наредбата се отменя.

Създава се нов §7 от Наредбата с текст: „Наименованията „целодневни детски градини” и „обединени детски заведения” в Наредбата се заменят с „общински детски градини”съгласно §1 от ПЗР на Наредба №9/2016г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование– ДВ бр.68/30.08.2016г.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ:

 

Антон Иванов

Златко Марчев

Иван Станчев

Гергана Бояджиева

Даниел Гаргов

Динко Тенев

Таня Захариева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Прогноза за 2018 година

[2] Приети в бюджет 2018г.