ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

 

  

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

 

 

От Добри Беливанов – кмет на община Хасково

 

 

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Раздел III от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

Основните нормативни документи на Министерството на образованието и науката, които регламентират дейността на училищното и предучилищно образование, поставят пред Общините следните изисквания:

-  съгласно член 14 от Наредба № 5 за предучилищното образование:

„Предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.

Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи в съответствие с чл. 9, ал. 1 от Наредбата.

Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или полудневна организация, а самостоятелната - за отделно дете извън групите по чл. 9, ал. 1 от Наредбата.

 

 

 

 

 

Почасовата организация е за деца на 3-4 годишна възраст в рамките на три последователни астрономически часа. Извършваща се в сутрешния прием, когато се провеждат педагогическите ситуации само през учебно време, съгласно чл.17 от Наредба №5 от 2016 г. за предучилищното образование.

- заменят се наименованията „Целодневна детска градина” и „Обединено детско заведение” с „Детска градина”.  Съгласно §1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 9 за институциите в системата на предучилищното и училищното образование - заварените към влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование общински обединени детски заведения и целодневни детски градини продължават дейността си, като общински детски градини. Обединени ученически общежития продължават дейността си като Център за подкрепа за личностно развитие – Обединени ученически общежития - Кариерно ориентиране и консултиране.

Съгласно Закона за местните данъци и такси в  чл. 6 ал. 1, буква „г“, в сила от 01.01.2018 г. Общините събират такса за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата.

Тази такса не възстановява в пълен размер разходите на Община Хасково по предоставената по същество социална услуга. Това налага  Общински съвет да вземе решение, разходите до пълният им размер,  да се покриват от общинския бюджет, като защита на обществен интерес.         

В член 26, Раздел III на общинската Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, във връзка с чл. 6, ал.1, т. ”в” и чл.6 ал.2 от Закона за местните данъци и такси са регламентирани дължимите такси за ползване на детски ясли, детски кухни и детски градини, както и преференциите за определени групи от ползвателите на тези институции.

          Значим обществен интерес е предоставяне на облекчение за родителите и семействата на финансовата тежест по отглеждането и възпитанието на децата.

 В тази насока са и действията на държавата чрез осигуряване на  помощи за отглеждане на деца, така както и по отношение на разширяване на кръга на лицата ползващи подпомагане за отглеждане и възпитание  на деца, чрез  увеличение на праговете за размера на доходите. 

Община Хасково има възможност да осигури допълнително подпомагане и  достъп до социалните услуги за пълноценна интеграция, социализация, възпитание и образование на децата посещаващи общинските  детски градини чрез поемане на част от размера на таксите. 

В момента стойноста на храната в детските заведения е 3,90 лв., формирана от цената за един храноден. Допълнителната подкрепяща закуска в размер на 0,60 лв. с  ДДС се финансира от държавата, но само за 5 и 6 годишните.

Храната която се предлага на децата е съобразена и се приготвя изцяло по изискванията за здравословно хранене въведени от „Наредба №6 от 10.08.2011 год. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения”, което повишават нейната себестойност.

Предлагаме намаление на таксата по „Дейности по хранене на децата в задължителното предучилищно образование“  извън финансирането от държавата / за деца на възраст 5 и 6 години/, посредством поемане на  определен процент от страна на Общината .

Пълният размер и реалната стойност на храната на децата от подготвителните групи в детските градини в община Хасково, до момента е заплащана изцяло и само от родителите на децата.  Нашето предложение е Община Хасково да поеме 45% от реалната стойност на храната, като тежестта за семействата и родителите ще бъде намалена до 55%.

 В предложените изменения предвиждаме и намаление на таксата за ползване на детска градина и яслени групи в детска градина (съгласно чл.6  ,ал.1,б. „в“ от ЗМДТ) за детска градина на 2 – 4 - годишните деца. Предложението е за намаление в размер на 40 % от таксата за ползване на детска градина и яслени групи (съгласно чл.6, ал.1,б. „в“ от ЗМДТ), като това намаление също може да се поеме от  бюджета на община Хасково  за 2018 година.

Реалната издръжка за 2017 година, възлиза на 1,983,217 лева и включва:

Храна, медикаменти, постелъчен инвентар, учебни разходи, материали, вода, текущи ремонти и застраховки.

До момента тази издръжка е споделена в съотношение 41% за Община Хасково и 59% за родителите.

          След приемане на настоящето предложение, съотношението по споделената отговорност по издръжка на децата в общинските детски градини,  ще се промени, както следва:  за община Хасково  60%, а за  родителите ще останат за доплащане само  40% от разходите на реалната им издръжка.

Предлагаме нова нормативна възможност за осъществяване на почасово посещение на детска градина. Това ще даде възможност за обхващане на по широк кръг деца в детските заведения, по-гъвкави форми на обучение, интеграция и социализация на децата съобразно динамиката на обществените отношения.

Също и по-голяма свобода на детските заведения, чрез правилна организация да повишат своите приходи, както и до голяма степен  ефективно да  използват  педагогическия си  ресурс .  

Не на последно място, настъпилите промени в терминологията и формите на обучение в цитираните по-горе нормативни документи, действащи в системата на предучилищното и училищното образование, налагат промяна в Раздел III  на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.                      

При сега действащата общинска наредба от родителите са постъпили такси в размер на 1,162,770 лева, а Общината е дофинансирала с  820,447 лева. По този начин се обезпечават разходите за детските градини възлизащи на 1,983,217 лева, които са направени за 2017 година.   

Тоест, родителите са участвали в издръжката на детските градини с 59%, а Общината с 41%. С промяната на Раздел III от  общинската Наредба за таксите на детските ясли, детски градини, домове за социални грижи лагери и други общински социални услуги Общината ще обезпечава 60% от разходите. Допълнителното дофинансиране от страна на Общината за 2018 година в този случай ще е 1,175,857 лева. Разликата от 355,410 лева може да се поеме от общинския бюджет.

 

 

 

 

град

 

 

2017 година

 

2018 година

 

села

 

2017 година

 

2018 година

2 – 4

годишни

 

25 лева

Постоянна част

15 лева

Такса за ползване

на ДГ и яслени групи в ДГ

2 – 4

годишни

 

15 лева

Постоянна част

10 лева

Такса за ползване

на ДГ и яслени групи в ДГ

2 – 4

годишни

 

20 лева

Диференцирана

част

1 лев  такса за дейностите по хранене на присъствен ден

2 – 4

годишни

 

30 лева

Диференцирана

част

1 лев  такса за дейностите по хранене на присъствен ден

5 - 6

годишни

 

3.30 лева разходи за храна

1,75 лева такса за дейностите по хранене

5 – 6

годишни

 

40 лева разходи за храна

1.75 лева такса за дейностите по хранене

5 - 6

годишни

 

 

20 дни- 66 лв.

21 дни-69.30 лв.

22 дни-72.60 лв.

20 дни -35 лв.

21 дни-36,75 лв.

22 дни-38,50 лв.

5 - 6 годишни

 

 

20 дни- 40 лв.

21 дни-42 лв.

22 дни-44 лв.

20 дни-35 лв.

21 дни-36,75лв.

22 дни-38,50 лв.

 

 

 

2017 година

1,983,217 лева  /разходи за детските градини

 

1,162,770 лева /постъпили такси от родителите/                                                                                               

 

   820,447 лева /дофинансиране от Общината/

 

 

 

 

 

                                   2018 година /прогноза/

 

1,983,217 лева  /разходи за детските градини /

 

   807,360 лева  /такси от родители/                 

                                                                   

1,175,857  лева /дофинансиране от Общината/

 

 

 

 

Имайки  предвид горецитиранта прогноза предлагаме да се промени досегашния член 26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва: 

      Чл.26 (1) За ползване на детски градини с целодневна форма на обучение в града и в селата, родителите или настойниците дължат такси. 

(2) За детски градини в града и в селата, размерът на таксите е, както следва:

     а/ за град Хасково – 15 лвтакса за ползване на детска градина и яслени групи в детска градина (съгласно чл.6, ал.1, б.  „в“ от ЗМДТ), която се влияе от посещаемостта на детето и такса за дейностите по хранене на децата  в размер на 1,00 лв. на присъствен ден.

    б/ за селата – 10.00 лвтакса за ползване на детска градина и яслени групи в детска градина (съгласно чл.6, ал.1, б.  „в“ от ЗМДТ), която се влияе от посещаемостта на детето и такса за дейностите по хранене на децата в размер на 1,00 лв. на присъствен ден.

     в/ за 5 и 6-годишните, посещаващи подготвителните групи в детските градини, в града и в селата, по реда на чл.8, ал.1 вр. чл.9, ал.1 вр. ал .4 от ЗПУО, вр.чл.6, ал.1, буква „г“ от ЗМДТ, се заплаща такса за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата в размер на 1.75 лева на присъствен ден. Пет и шест годишните деца, посещаващи подготвителни групи, ползват всички преференции по отношение на разходите за храна.

        (3) Размерът на таксите съгласно чл.26 ал.2, т.а, б,в от Наредбата  се заплащат с 50 % намаление за:

- Деца сираци;

- Дете с един родител;

- Деца, на които двамата родители са редовни студенти;

Деца със специални образователни потребности.

- Деца, отглеждани в приемни семейства

 (4) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината, дължимите такси съгласно чл.26 ал.2,т.а,б,в от Наредбата   за второто дете се заплащат с 50% намаление.

 (5) Когато повече от две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината, таксите се заплащат в размер на 50 % намаление за първото дете, 25 % за второто дете, а за трето, четвърто и всяко следващо дете, такси не се заплаща.

(6) Не се заплащат такси съгласно чл.26 ал.2, т.а,б,в от Наредбата   за :

- Деца, на които единият от родителите е с над 75% инвалидност;

- Деца, на които единият родител е загинал при производствени аварии и природни бедствия;

- Деца, на които единият родител е загинал при изпълнение на служебен дълг;

 - Деца, с увреждания 70% и над 70%, установено с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК.

 (7) Не се заплащат такси съгласно чл.26 ал.2, т.а,б,в от Наредбата  :

- Когато детското заведение не работи поради продължителен ремонт, аварии или природни бедствия;

- Когато детското заведение временно не работи със заповед на кмета на общината за посочения период;

- Когато детето отсъства по здравословни причини, удостоверено с медицински документ;

При отсъствие на дете   не се заплаща таксата за дейностите по хранене на децата за времето, през което ще отсъства, при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение. 

(8) За ползване на намаленията по ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6   от Наредбата, родителите или настойниците подават декларация до директора на детското заведение, придружена с документи, доказващи преференцията.

(9) Заплащането на намаления размер на таксите   започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.

Чл.26а За ползване на детска млечна кухня за деца от 3 месеца до 3 години, родителите или настойниците подават  молба до директора на съответното детско заведение и заплащат цена на храната в размер на 1.50 лв. на ден.  Сумата се събира от длъжностното лице в съответното детско заведение и се внася по ред и начин, упоменат в чл.30 от наредбата.

Чл.26б /нов/ За деца на почасова организация в детските градини: Такса за ползване на детска градина (съгласно чл.6,ал.1, б. „в“ от ЗМДТ ), в размер на 0.75 лв. на ден /в рамките на до три последователни астрономически часа/, която се влияе от посещаемостта и дневна такса за дейностите по хранене на децата – 1.00 лв.;           

Чл.26в /нов/ За деца на полудневна организация на учебния процес в задължителна форма на предучилищно образование /5-6 годишни/ не се заплаща такса за дейностите по хранене.

    Преходни и заключителни разпоредби

§ 7/нов/ от Преходни и заключителни разпоредби

Заменя се навсякъде думата „общежитие“ с Център за подкрепа за личностно развитие – Обединени ученически общежития - Кариерно ориентиране и консултиране.

 

Предвид гореиизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното

      

                      РЕШЕНИЕ:

 

 На основание чл.2. ал. 2 от Закона за местното самоуправление    и местна администрация и във връзка с чл.6,ал.1,т.“в“ и т. “г“ и чл.6,ал.2 от Закона  за местните данъци и такси,Общински съвет Хасково:

 

1. Отменя Решение №592/26.01.2018 година и Решение №615/05.02.2018 година на Общински съвет – Хасково.

 

2. Изменя и допълва чл.26 и създава нов член 26б и 26в, създаване на §7 /нов/ от ПЗР, от Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

Чл.26 (1) За ползване на детски градини с целодневна форма на обучение в града и в селата, родителите или настойниците дължат такси. 

(2) За детски градини в града и в селата, размерът на таксите е, както следва:

     а/ за град Хасково – 15 лвтакса за ползване на детска градина и яслени групи в детска градина (съгласно чл.6,ал.1, б. „в“ от ЗМДТ), която се влияе от посещаемостта на детето и такса за дейностите по хранене на децата  в размер на 1,00 лв. на присъствен ден.

    б/ за селата – 10.00 лвтакса за ползване на детска градина и яслени групи в детска градина (съгласно чл.6,ал.1, б. „в“  от ЗМДТ), която се влияе от посещаемостта на детето и такса за дейностите по хранене на децата в размер на 1,00 лв. на присъствен ден.

     в/ за 5 и 6-годишните, посещаващи подготвителните групи в детските градини, в града и в селата, по реда на чл.8, ал.1 вр. чл.9, ал.1 вр. ал .4 от ЗПУО, вр.чл.6, ал.1, буква „г“ от ЗМДТ, се заплаща такса за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата в размер на 1.75 лева на присъствен ден. Пет и шест годишните деца, посещаващи подготвителни групи, ползват всички преференции по отношение на разходите за храна.

  (3) Размерът на таксите съгласно чл.26 ал.2, т.а, б,в от Наредбата  се заплащат с 50 % намаление за:

 - Деца сираци;

- Дете с един родител;

- Деца, на които двамата родители са редовни студенти;

Деца със специални образователни потребности.

- Деца, отглеждани в приемни семейства

 (4) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината, дължимите такси съгласно чл.26 ал.2,т.а,б,в от Наредбата   за второто дете се заплащат с 50% намаление.

 (5) Когато повече от две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината, таксите се заплащат в размер на 50 % намаление за първото дете, 25 % за второто дете, а за трето, четвърто и всяко следващо дете, такси не се заплаща.

(6) Не се заплащат такси съгласно чл.26 ал.2, т.а,б,в от Наредбата   за :

- Деца, на които единият от родителите е с над 75% инвалидност;

- Деца, на които единият родител е загинал при производствени аварии и природни бедствия;

- Деца, на които единият родител е загинал при изпълнение на служебен дълг;

Деца, с увреждания 70% и над 70%, установено с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК.

 (7) Не се заплащат такси съгласно чл.26 ал.2, т.а,б,в от Наредбата  :

- Когато детското заведение не работи поради продължителен ремонт, аварии или природни бедствия;

- Когато детското заведение временно не работи със заповед на кмета на общината за посочения период;

- Когато детето отсъства по здравословни причини, удостоверено с медицински документ;

При отсъствие на дете  не се заплаща таксата за дейностите по хранене на децата за времето, през което ще отсъства, при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение. 

(8) За ползване на намаленията по ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6 от Наредбата, родителите или настойниците подават декларация до директора на детското заведение, придружена с документи, доказващи преференцията.

(9) Заплащането на намаления размер на таксите започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.

Чл.26а За ползване на детска млечна кухня за деца от 3 месеца до 3 години, родителите или настойниците подават  молба до директора на съответното детско заведение и заплащат цена на храната в размер на 1.50 лв. на ден.  Сумата се събира от длъжностното лице в съответното детско заведение и се внася по ред и начин, упоменат в чл.30 от наредбата.

Чл.26б /нов/ За деца на почасова организация в детските градини: Такса за ползване на детска градина (съгласно чл.6, ал.1, б. „в“  от ЗМДТ ), в размер на 0.75 лв. на ден /в рамките на до три последователни астрономически часа/, която се влияе от посещаемостта и дневна такса за дейностите по хранене на децата – 1.00 лв.;           

Чл.26в /нов/ За деца на полудневна организация на учебния процес в задължителна форма на предучилищно образование /5-6 годишни/ не се заплаща такса за дейностите по хранене.

   

Преходни и заключителни разпоредби

§ 7/нов/ от Преходни и заключителни разпоредби

Заменя се навсякъде думата „общежитие“ с Център за подкрепа за личностно развитие – Обединени ученически общежития - Кариерно ориентиране и консултиране.

 

 

Кмет на Община

Хасково:

 

               / Добри Беливанов /