ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.07.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №739

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.16а и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи служебно проект за подробен устройствен план – план за улична регулация в част от ж.р.”Каменец”, гр.Хасково, по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ. Необходимостта от изработването на плана е мотивирана в представеното задание, което представлява неразделна част от докладната записка. С проекта да се осигури достъп до поземлени имоти с идентификатори: №77195.743.399, №77195.743.398, №77195.743.395 и №77195.743.304.

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                  

                          /Таня Захариева/