ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.07.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №738

 

       

       

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – парцеларен план за електрозахранване на поземлени имоти в м.”Казан топра”, землище гр.Хасково. Проектът за ПУП е част от комплексен проект за строеж: „Изграждане на МТТ 20/0,4kV с кабелни линии СрН и НН за присъединяване на нови потребители в м. „Казан топра”. Трасето на ел.провода и сервитутът му попадат изцяло в поземлени имоти с идентификатори 77195.184.42 и 77195.184.33, двата имота с НТП – полски пътища, публична собственост на Община Хасково.

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                   

                            /Таня Захариева/