ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.07.2018 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №737

 

 

       

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, Общински - съвет Хасково дава съгласие за  промяна начина на трайно ползване на имоти с №№000610, 000611, 000612, 000671, 000613, 107001, 000676, 000679   в землището на с. Узунджово, и имот с №001079 в землището на с. Подкрепа, от ,,Водностопанско хидромелиоративно съоражение” - публична общинска собственост в ,,Находище за пресни подземни води”-публична общинска собственост.

 

       

2. Възлага на Кмета на Община Хасково да изиска от “Общинска служба по земеделие” - гр. Хасково - промяната да бъде отразена в КВС на с.Узунджово и с. Подкрепа.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                  

                           /Таня Захариева/