ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.07.2018 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №736

 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, Обински съвет - Хасково дава съгласие за  промяна  начина на трайно ползване на имот  с  № 012039 в землището на с. Въгларово:

 

  • От ”Нива” - частна  общинска собственост - в “Гробищен парк”- публична общинска собственост.

 

2. Възлага на Кмета на Община Хасково да поиска от “Общинска служба по земеделие” -  гр.Хасково промяната да бъде отразена в КВС на с. Въгларово.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                    

                         /Таня Захариева/