ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.07.2018 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №733

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 47 от ЗОС, чл.24, ал.2 и чл.25 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на Община Хасково, Общински съвет – Хасково реши:

      

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.711.288.1.17 по КК на гр.Хасково, представляващ  Апартамент №32, находящ се в гр.Хасково, ул.“Изток“, жилищен блок №2-6, вх.А, ет.6, с площ 39,52 кв.м, се продава на Байхан Мехмедали Ниязи от гр.Хасково, за сумата от 19 172,23 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                  

                         /Таня Захариева/