ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.07.2018 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №732

 

 

       

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.4, ал.2, чл.45, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 год. и открива процедура за продажба с публичен търг на:

 

     

1. Поземлен имот с идентификатор 77195.705.4  по КК на гр.Хасково /м.“Куба II“/ с площ 606,00 кв.м., с начална тръжна цена 18 800,00 лева без ДДС.

  

2.  Поземлен имот с идентификатор 77195.705.9  по КК на гр.Хасково /м.“Куба II“/ с площ 572,00 кв.м., с начална тръжна цена 17 800,00 лева без ДДС.

 

    

II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

 

 

                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                   

                       /Таня Захариева/