ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.07.2018 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №730

 

 

       

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.41, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Стефан Иванов Кюмюрджиев за обект: „Гаражи, УПИ XXVIII, кв. 188, гр. Хасково“ – допълващо застрояване с РЗП 102,75 кв.м. площ в ПИ с идентификатор 77195.734.220 по КК на гр. Хасково (ул. „Македония“ №104-а), целия с площ 266 кв.м., при граници: ПИ с идентификатори 77195.734.222, 77195.734.221, 77195.734.183, 77195.734.219 на стойност 5 200,00 лв. (пет хиляди и двеста лева) без ДДС;       

 

       

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

 

                                              

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                   

                              /Таня Захариева/