ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.07.2018 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №728

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.22, ал.2 от Закона за народните читалища, Общински съвет - Хасково допълва Наредбата за финансиране от собствените приходи на Община Хасково на културни институти на територията на община Хасково, общински читалища, местни културни организации и творци, както следва:

 

1. В чл.11 ал3 се допълва израза: „творци“, като текста добива следния вид:  „По Програма „Културни инициативи“ могат да кандидатстват културни организации, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, културни институти, творчески сдружения и творци“ .

 

2. В Допълнителните разпоредби да се добави нов §7, който да гласи:

 

„§7 Срокът за кандидатстване за неразпределените към 30.06. на календарната година финансови средства по Наредбата да бъде до 24.08. на календарната година. Експертната комисия класира кандидатите за подпомагане до размера на тези средства в срок до 31.08. на календарната година”.

 

 

                                      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                  

                           /Таня Захариева/