ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

          

С В И К В А М:

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ

НА 27 ЮЛИ 2018 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

               

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ХАСКОВО КЪМ 31.12.2017 Г. 

        

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2018 Г.

       

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩО УЧАСТИЕ НА ДЕТСКИ ХОР „ОРФЕЙ” В МЕЖДУНАРОДЕН ХОРОВ ФЕСТИВАЛ В ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ.

        

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ПОСТЪПИЛО ВЪЗРАЖЕНИЕ ОТ Д-Р ФРАНЦ ВЛАДИСЛАВОВ ВАВРЕК – УЧАСТНИК В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ДКЦ І – ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО.

               

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИЩА, МЕСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТВОРЦИ.

        

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТНОСНО: ОТМЯНА НА Т.11.5 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ №1 НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧАЛНИЯ РАЗМЕР НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ И ЦЕНИ ПРИ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ (УЛ. „ОБЗОР” №9).

 

 8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ (УЛ. „МАКЕДОНИЯ” №104-А).

        

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ (БУЛ. „БЪЛГАРИЯ”).

        

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ  ЖИЛИЩЕН ИМОТ.

        

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ДИРЕКТОРА НА ОУ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” – ГР.ХАСКОВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.

        

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ: ЯЗОВИР, ВОДОЕМ, ИЗКУСТВЕНА ВОДНА ПЛОЩ, В СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА.

        

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЯНА НА НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТ С №012039 – ОТ НИВА – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ – ГРОБИЩЕН ПАРК В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ВЪГЛАРОВО.

        

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТИ С  №000610 – ПС УЗУНДЖОВО, №000611 - КЛАДЕНЕЦ 1, №000612 - КЛАДЕНЕЦ 2А, №000671 - КЛАДЕНЕЦ 3, №000613 - КЛАДЕНЕЦ 4А, №107001 – КЛАДЕНЕЦ 5, №000676 - КЛАДЕНЕЦ 6, №000679 - КЛАДЕНЕЦ 7 И №001079 - КЛАДЕНЕЦ 7, от НТП „ЗА ВОДНОСТОПАНСКО ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СЪОРЪЖЕНИЕ” В НТП „НАХОДИЩЕ НА ПРЕСНИ ПОДЗЕМНИ ВОДИ”

        

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В М. „КАЗАН ТОПРА”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.

        

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ Ж.Р. „КАМЕНЕЦ”, ГР.ХАСКОВО.

        

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ТУРИЗЪМ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО” – КОСТАДИН ЛАТИНОВ АЛЕКСАНДРОВ.

        

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ М.ЯНУАРИ 2018 Г. ДО М.ЮНИ 2018 Г. ВКЛ.

        

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ, ИЗБРАНА С РЕШЕНИЕ №85 ОТ 26.02.2016 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПЕРИОДА М.ОКТОМВРИ 2017 Г. – М.ЮНИ 2018 Г.

        

24. ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На  23 юли 2018 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 17.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика       - 17.30 ч.

 

 

На  24 юли 2018 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                  - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                              - 17.00 ч.

 

 

На 25 юли 2018 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания           - 16.30 ч.

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                   - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                   - 17.30 ч.

 

 

   

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/