ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от инж.Георги Иванов – Кмет на Община Хасково
 
ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Хасково
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
С приемането и обнародването на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.), са приети нови задължения и отговорности за органите на местното самоуправление и местните администрации в областта на разделното събиране на отпадъци и поетапно постигане на целите по рециклиране  и оползотворяване на битови отпадъци. Досега имаше задължение за изграждане на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Освен това се въвежда и задължение за разделно събиране на битовите  отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал.3, т.6 от Закона за управление на отпадъците  и на основание чл.20, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, Община Хасково има сключен Договор с рег. № 209/03.10.2011 г. с „Екопак България” АД, София,  за разделно събиране на отпадъци от опаковки от територията на град Хасково.  
Новите задължения на общините, съгласно Закона за управление на отпадъците, в сила от 01.01.2013 г. и новите изисквания към системите за разделно събиране в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г.), налагат актуализиране на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Хасково.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното: 
 
РЕШЕНИЕ:
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково допълва Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Хасково, както следва:
§1 Създават се в Раздел ІІ. Права и задължения на кмета на Община Хасково, нови чл.2а и чл.2б със следните текстове:
Чл. 2а (1) За създаване и функциониране на  система за разделно събиране на битови отпадъци и отпадъци от опаковки за компонентите по чл. 19, ал. 3, т. 6 от Закона за управление на отпадъците (хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло), Кметът на Община Хасково сключва договор с:
1. организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки  и/или
2. други лица, притежаващи съответния разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците.. 
(2) С договора по ал.1 се уреждат реда, условията по прилагането на системата за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм.
(3) С Договора по ал.1 се определят най-малко следните условия:
1. Изисквания към системата за разделно събиране на отпадъците, в т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете за разделно събиране на отпадъците, както и честотата на обслужване на съдовете.
2. Ред и условия за отчитане изпълнение на количествените цели на въвежданата системата за разделно събиране на отпадъците.
3. Задължения за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на отпадъци.
 
Чл.2б(1) Системата за разделно събиране на отпадъци  се прилага задължително за урбанизираната територия на град Хасково.
(2) при възможност система за разделно събиране на отпадъци се прилага и в други населени места на територията на общината.
(3) системата за разделно събиране на отпадъци включва зелени, жълти и сини съдове за  отпадъци от опаковки, различни от тези за битови отпадъци, като се осигурява минимален общ обем  на съдовете 3300 литра на всеки   600 жители.  
 
§2 Създава се в Раздел ІІІ. Права и задължения на физическите и юридически лица, нов чл.4а, със следния текст:
Чл.4а. (1) Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради са длъжни да събират разделно отпадъците от тяхната дейност и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците  и/или организация по оползотворяване.
(2) Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, разположени в регулацията на населените места със създадена от общината и функционираща система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, изпълняват ангажиментите си по чл. 33 (4) от Закона за управление на отпадъците, като ползват изградената в общината система.
(3) Големите стопански и търговски обекти и производствените предприятия, които генерират рециклируеми отпадъци от потоците хартия, картон, пластмаса, стъкло и метал в количества, надхвърлящи капацитета на елементите на създадената от община Хасково система за разделно събиране на отпадъци, сключват отделни договори с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците и/или с организация по оползотворяване.
(4)Договорите по ал.3 трябва да бъдат в съответствие с реда, условията и параметрите на функциониране на общинската система за разделно събиране на отпадъци.
 
 
инж.Георги Иванов
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО
 
Изготвил:
Росица Павлова – гл.експерт в отдел „Екология”
на Община Хасково