ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕ

ХАСКОВО

 

 

 

                                     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

          от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на

                   тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за

                  съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на

                  Община Хасково.

 

 

        Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         През 2017 г. в Община Хасково бе извършен одит от екип на Сметна палата за периода от 2015 г. до 2016 г. Една от изследваните области беше „Възникване и управление на общинския дълг“. При разглеждане на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково, приета с Решение №538 от 31.01.2014 г. на Общински съвет – Хасково, бяха установени несъответствия със Закона за публичните финанси и Закона за общинския дълг.

         Предвид това, че Наредбата не е променяна от 2014 година, а впоследствие има изменения в нормативната уредба, препоръката на Сметна палата е за изготвяне на нова Наредба за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета от общината.

         Предлаганият проект на Наредбата е разработен в съответствие с действащите към настоящия момент нормативни актове.

         Във връзка с изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

                                                 Р Е Ш Е Н И Е:

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Хасково:

         1. Отменя Наредба за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хасково, приета с Решение №538/31.01.2014 г. на Общински съвет - Хасково.

         2. Приема Наредба за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хасково.

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

            /Добри Беливанов/

Прикачени файлове