ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №36

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.06.2018 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №720

 

   

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.4, ал.2, чл.45, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:

 

 1. УПИ II в кв.18  по плана на с.Узунджово, Община Хасково, с площ  1001,00 кв.м., с начална тръжна цена 6 700,00 лева без ДДС.

   

2. Поземлен имот с идентификатор 77195.716.529 по КК на гр.Хасково /ул.“Банска“/, с площ 1212,00 кв.м., с начална тръжна цена 62 200,00 лева без ДДС.

  

3. Поземлен имот с идентификатор 77195.429.96 по КК на гр.Хасково /м.“Идимирли“/, с площ 633,00 кв.м., с начална тръжна цена 13 900,00 лева без ДДС.

  

4. Поземлен имот с идентификатор 77195.429.71 по КК на гр.Хасково /м.“Идимирли“/, с площ 738,00 кв.м., с начална тръжна цена 16 200,00 лева без ДДС.

 

 II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

 

                                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:   

                           /Таня Захариева/