ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №36

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.06.2018 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №719

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково:

І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 год. и дава съгласие да бъде отдаден под наем имот – публична общинска собственост, за срок до 5 /пет/ години:

  • с.Въгларово, общ.Хасково, помещение от първи етаж на сграда кметство с.Въгларово,  с площ 16,00 кв.м., за стоматологичен кабинет; месечен наем 8,00 лв. без ДДС.

       

ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:    

                           /Таня Захариева/