ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №36

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.06.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

 

 РЕШЕНИЕ №718

 

 

         

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл.54 ал.1, т.2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

       

1. 122/1122 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.743.330 по КК на гр.Хасково, /ж.р.“Каменец“/, целият с площ 1122,00 кв.м.  се продават на Мария Рангелова Мишкова и Стефчо Петров Мишков от гр.Хасково, ул.“Свети Георги“№24 за сумата от  4 700,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                              

                          /Таня Захариева/