ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №36

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.06.2018 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №713

 

       

1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.11, ал.2 от Наредба №9 от 26.06.2000 год. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Хасково утвърждава предложението на Комисията, избрана с Решение №671 от 27.04.2018 г. на Общински съвет – Хасково и определя за управител на “Диагностично – консултативен център І - Хасково” ЕООД - град Хасково – д-р Ясен Георгиев Янев.

       

2. На основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.13, ал.1, т.5 от Наредба №3 за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, определя възнаграждение на управителя в размер на 400% от отчетната средна месечна брутна заплата в заведението, но не повече от седемкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.

       

3. На основание чл.12 от Наредба №9 от 26.06.2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Хасково възлага на комисията, определена с Решение №671 от 27.04.2018 година на Общински съвет - Хасково, в петдневен срок от утвърждаване на настоящото решение да обяви класирането и да уведоми писмено участниците.

       

4. На основание чл.14 от Наредба №9 от 26.06.2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Хасково възлага на Кмета на Община Хасково да  издаде заповед за назначаване на участника, спечелил конкурса, и да сключи договор за възлагане на управлението, в който се определят правата, задълженията и възнаграждението му.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                  

                           /Таня Захариева/