ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Деян Янев - председател на ПК по образование, култура и вероизповедания

 

 

ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за финансиране от собствените приходи

                  на Община Хасково  на културни институти на територията на

                  община Хасково, общински читалища, местни културни организации

                  и творци.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

С Решение №637 от 30.03.2018 г. Общински съвет – Хасково прие Наредба за финансиране от собствените приходи на Община Хасково  на културни институти на територията на община Хасково, общински читалища, местни културни организации и творци. Във всички членове, където са упоменати  културни институти, организации и читалища, в Наредбата се споменава, че право на финансиране имат и творци. Единствено в чл.11 ал.3. по Програма „Културни инициативи“ допустими за кандидатстване са културни организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, културни институти  и творчески сдружения. Видно е, че тук е пропуснато да се добави „творци“.  Това е една от причините в програмата „Културни инициативи” да останат нефинансирани дейности на творци, при условие че експертната комисия към Община Хасково не е разпределила цялата сума за подпомагане на културата в общината през 2018 г. по програма „Културни инициативи“. Именно затова е наложително да се поправи този  пропуск и да се даде възможност и индивидуалните творци да получат финансиране за своите инициативи.

С оглед останалата неразпределена сума по програмата следва да бъдат определени  нови срокове за кандидатстване и за работа на експертната комисия.

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

                                      Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.22, ал.2 от Закона за народните читалища, Общински съвет - Хасково допълва Наредбата за финансиране от собствените приходи на Община Хасково на културни институти на територията на община Хасково, общински читалища, местни културни организации и творци, както следва:

 

1. В чл.11 ал3 се допълва израза: „творци“, като текста добива следния вид:  „По Програма „Културни инициативи“ могат да кандидатстват културни организации, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, културни институти, творчески сдружения и творци“ .

 

2. В Допълнителните разпоредби да се добави нов §7, който да гласи:

 

„§7 Срокът за кандидатстване за неразпределените към 30.06. на календарната година финансови средства по Наредбата да бъде до 24.08. на календарната година. Експертната комисия класира кандидатите за подпомагане до размера на тези средства в срок до 31.08. на календарната година”.

 

 

 

 

 

Председател на ПК по образование,

култура и вероизповедания:

                                        /Деян Янев/