ДО                                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от група общински съветници

 

ОТНОСНО: Отмяна на т.11.5 от Приложение №1 на Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по  реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска  собственост

                  

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

В Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост /Наредбата/ по  реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска  собственост в Приложение №1 са предвидени цени за отдаване под наем на кв. м на общинската  собственост. В същото Приложение №1т. 11.5 цената за отдаване под наем е за паркоместа. В регистъра на общинската собственост на Община Хасково не съществува категория или термин за недвижим  имот /частна  или публична общинска собственост/ „паркомясто” с определена квадратура. Има недвижими имоти,  земя и паркинги с определена квадратура, според актовете за общинска собственост. За да приведем Наредбата в съответствие със  Закона за общинската собственост се налага да отменим  Приложение №1 т.11.5.от  Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по  реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска  собственост. В същата Наредба  Приложение №1 т. 11.1. визира отдаване под наем на  общински терени за търговска дейност. Цените на кв. м. са: За първа зона 5,00лв., за втора зона 4,00лв., за трета  зона 2,00лв., за четвърта и пета зона 2,00лв.. Тези цени са валидни и актуални при сключване на договори за отдаване под наем на недвижими имоти общинска собственост за търговски цели за съответната квадратура. При логическото тълкуване на разпоредбите на Приложение №1, т.11.1 от Наредбата се налага извода, че разпоредбата на т.11.1 от Приложение №1 дава правна уредба на всички правоотношения по повод ползването на общински имоти за търговски цели, поради което следва да се отнася и за отдаването под наем на общински имоти, използвани от наемателя с цел паркиране срещу заплащане.

В предвид на изнесеното по-горе, предлагаме Общински съвет Хасково да вземе следното:                                            

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА отменя решение №620 на Общински съвет Хасково по протокол №32, взето на заседание на ОБС Хасково, проведено на 23 февруари 2018г.

 

2. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал.8 от ЗОС, Общински съвет - Хасково отменя Приложение №1т.11.5 от Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, както следва:

       

§1  Приложение №1 Базисни наемни цени за 1 кв.м./месец при отдаване под наем на общинска собственост.

11.5. За паркоместа:

          -  първа зона                     - 2,50 лв.

          -  втора зона                      -  1,50 лв.

          - трета зона                       -  1,00 лв.

          - четвърта и пета зона     -  1,00лв.

 

3.За  заварените договори сключени от Община Хасково за отдаване под наем  на недвижими  имоти частна и публична общинска собственост, които се ползват за паркинги се прилага §1 Приложение №1 т.11.1 за отдаване под наем на общински терени за търговска дейност.  

    

- За първа зона 5,00 лв.

- втора зона 4,00 лв.

- трета  зона 2,00 лв.

- четвърта и пета зона 2,00 лв.

 

 

Общински съветници:

 

Антон Иванов

Стойка Стайкова

Златко Марчев

Тодор Савов

Александър Калемджиев

Румен Стоянов

Митко Петров

Таня Захариева

Митко Полихронов

Димитър Траянов

Албен Манджуков

Росен Пеянков

Иван Станчев

Димитър Шалапатов

Атанас Асенов