ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №35

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 01.06.2018 ГОД.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №702

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС чл.4, ал.2 и чл.72, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково:

І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 година и дава съгласие да бъде открита процедура за продажба с публичен търг на следните моторни превозни средства:

1. Товарен автомобил марка Мерцедес Унимог 406А, с рег № Х0117ВА, първоначална регистрация 25.07.1985г., с начална тръжна цена 2600 лева без ДДС.

2. Специален автомобил автокран марка Такраф, с рег № Х9752АВ първоначална регистрация 20.09.1984г., с начална тръжна цена 8000 лева без ДДС.

3. Специален автомобил марка Шкода Мадара, с рег № Х7905АТ първоначална регистрация 28.09.1989г., с начална тръжна цена 2700 лева без ДДС.

4. Специален автомобил марка Шкода 706РТЛ КВ, с рег № Х8323АТ първоначална регистрация 07.12.1984г., с начална тръжна цена 1600 лева без ДДС.

5. Специален автомобил марка Мерцедес 1617, с рег № Х0940АР първоначална регистрация 20.07.1987г,. с начална тръжна цена 11500 лева без ДДС.

 

 

II.  Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на вещи - частна общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                   

                         /Таня Захариева/