ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №35

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 01.06.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №700

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1  от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС чл. 48 ал. 1, от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково реши:

 

1.Поземлен имот с идентификатор 77195.728.53 по КК на гр.Хасково (ул. „Република“№16), с площ 362,00 кв.м., се продава на Галя Димитрова Емилова  от гр.Хасково, ул.„Надежда“ №1, за сумата от 16 290,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                 

                           /Таня Захариева/