ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №35

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 01.06.2018 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №698

 

 

         

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.63, ал.3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване на правo на строеж в полза на Жана Демирева Виделова и Дарина Ангелова Хаджиангелова за допълнителната площ от 65,56 кв.м. за обект: „Реконструкция и преустройство на котелно помещение в магазин за промишлени стоки“ с идентификатор 77195.712.1.5.2, находящ се в сграда с идентификатор 77195.712.1.5 в ПИ с идентификатор 77195.712.1 по КК на гр. Хасково, целия с площ 1444 кв.м., при граници: ПИ с идентификатори 77195.712.74, 77195.712.25, 77195.712.29, 77195.710.187, на стойност 3 466,40 лева (три хиляди четиристотин шестдесет и шест лева и четиридесет стотинки) без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.I.

 

 

                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                  

                         /Таня Захариева/