ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №35

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 01.06.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №696

 

 

 

       

На основание чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба № 3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската част на капитала на търговските дружества, Общински съвет  Хасково реши:

        1. Приема годишния счетоводен отчет за 2017 г. на „Център за психично здраве ЕООД – гр.Хасково.

        2. Освобождава от отговорност управителя на „Център за психично здраве – Хасково“ЕООД – гр.Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                              

                         /Таня Захариева/