ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №35

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 01.06.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №694

 

 

        На основание чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба №3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Хасково реши:

        1.  Приема годишния счетоводен отчет за 2017 г. на “Диагностично-консултативен център І – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.

        2. Освобождава от отговорност управителя  на “Диагностично-консултативен център І – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.

        3.  Натрупаната печалба в размер на 16 644,30  лв.  към 31.12.2017 г. да се отнесе в допълнителните резерви в капитала на дружеството.

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                   

                         /Таня Захариева/