ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №35

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 01.06.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №693

 

 

На основание чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал. 4 от Наредба №3 за упражняване на правата на Община Хасково върху общинската част на капитала на търговските дружества, Общински съвет – Хасково реши:

1. Приема годишния счетоводен отчет на „Обреден дом“ ЕООД – гр. Хасково.

2. Освобождава от отговорност управителя на „Обреден дом“ ЕООД – гр. Хасково.

3. Натрупаната печалба от 3246,39 лв. към 31.12.2017 г. да се отнесе в допълнителни резерви в капитала на дружеството

 

 

 

 

                     

                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                               

                      /Таня Захариева/