ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №35

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 01.06.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №692

 

 

          На основание чл. 13, ал. 1, т. 3 и чл. 28, ал. 4 от Наредба № 3 за упражняване на правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Хасково реши:

        1.     Приема годишния счетоводен отчет за 2017 год. на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – гр. Хасково.

        2.     Освобождава от отговорност управителя на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – гр. Хасково.

        3.     Натрупаната печалба от 8 х. лв. към 31.12.2017 г. да се отнесе в допълнителни резерви в капитала на дружеството.

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                    

                            /Таня Захариева/