ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.04.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №688

 

 

              

        

На основание чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет – Хасково предлага на Министерски съвет на Република България да бъде отпусната персонална пенсия на детето: Н.В.М. –  ЕГН **********, с адрес: с.Горно Войводино, Община Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                  

                           /Таня Захариева/