ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.04.2018 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №687

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково

 

                                      

ОДОБРЯВА:

       

               

Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за външно ел.захранване на базова станция БС 6178 в Поземлен имот №045001, м. „Парапан гьол”, землище с.Криво поле, Община Хасково.

       

Трасето на ел.провода започва от строителната граница на селото, преминава през имоти 399, 387, 600019, 400, 206, 402, 280 (всички с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път”) до границата на поземлен имот №045001, землище на с.Криво поле.

 

       

Разположението на мрежите на техническата инфраструктура с техните сервитутни ивици са съгласно графичната част на проекта.

               

Съгласно чл.215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.

 

                                      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                        

                                    /Таня Захариева/