ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.04.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №686

 

 

        1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет - Хасково дава съгласие за  промяна начина на трайно ползване на имот  с № 000671 в землището на с. Узунджово, от “Пасище, мера” - публична  общинска собственост в “За водностопанско хидромелиоративно съоръжение” - публична общинска собственост.

        2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет - Хасково дава съгласие за  промяна начина на трайно ползване на имот  с  № 107001 в землището на с. Узунджово, от ”Нива”- частна  общинска собственост в “За водностопанско хидромелиоративно съоръжение” - публична общинска собственост.

        3. Възлага на Кмета на Община Хасково да изиска от “Общинска служба по земеделие” - гр. Хасково, промяната да бъде отразена в КВС на с.Узунджово, Община Хасково.

 

 

 

                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                

                         /Таня Захариева/