ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.04.2018 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №684

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково:

 

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 година и дава съгласие да бъдат отдадени под наем имоти – публична общинска собственост за срок до 5 /пет/ години:

 1. Младежки център, Офис №109 с площ 13,50 кв.м.; месечен наем 41,00 лв. без ДДС.

 2. Младежки център, Офис №110 с площ 13,50 кв.м.; месечен наем 41,00 лв. без ДДС.

3. Младежки център, Офис №111 с площ 13,50 кв.м.; месечен наем 41,00 лв. без ДДС.

4. Младежки център, Офис №112 с площ 13,50 кв.м.; месечен наем 41,00 лв. без ДДС.

5. Младежки център, Офис №113 с площ 32,00 кв.м.; месечен наем 96,00 лв. без ДДС.

6. Младежки център, Офис №115 с площ 16,00 кв.м.; месечен наем 48,00 лв. без ДДС.

7. Младежки център, помещение под ритуална зала с площ 53.00 кв.м.; месечен наем 212,00 лв. без ДДС.

8. с..Гълъбец, общ.Хасково, помещение от сграда кметство с.Гълъбец с площ 40,00 кв.м., за шивашко ателие; месечен наем 28,00 лв. без ДДС.

9. с.Николово, общ.Хасково, помещение от сграда кметство с.Николово с площ 9,00 кв.м., за офис; месечен наем 10,00 лв. без ДДС.

 

ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                

                            /Таня Захариева/