ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.04.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №679

 

 

            

       

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 47 от ЗОС, чл.24, ал.2 и чл.25 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на Община Хасково, Общински съвет – Хасково реши:

       1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.726.218.4.63 по КК на гр.Хасково, представляващ  Апартамент №63, находящ се в гр.Хасково, ул.“Акация“, жилищен блок №3, вх.В, ет.7, с площ 73,94 кв.м., се продава на Антония Йорданова Ангелова и Михаил Хубенов Ангелов от гр.Хасково, за сумата от 27 011,82 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                              

                         /Таня Захариева/