ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.04.2018 ГОД.

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №676

 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1  от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.17, ал.3 и 5 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково :

       1. Дава съгласие да се придадат 107,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.717.1  към  Поземлен имот с идентификатор 77195.704.313 по КК на гр.Хасково и 163,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.717.1  към  Поземлен имот с идентификатор 77195.704.315 по КК на гр.Хасково.

        2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Мюрфет Рашид Алтъпармак за прехвърляне в собственост  на частта от 107,00 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.717.1 по КК на гр.Хасково, и с Юмегюл Апти Шабан  и Нарихан  Шабан Шакир за прехвърляне в собственост  на частта от 163,00 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.717.1 по КК на гр.Хасково общо при цена 6000,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                   

                        /Таня Захариева/