ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.04.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №674

 

 

        1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; във връзка с чл.61, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Иван Димитров Филипов за обект: „Преустройство на ателие и жилищна сграда в кв.10, гр. Хасково в двуфамилно жилище и пристройка за оформяне на вход“ към сграда с идентификатор 77195.706.259.9 за 1,00 кв.м. площ, разположена в ПИ с идентификатор 77195.706.259 по КК на гр. Хасково (ул. „Св. Св. Кирил и Методий “); целият с площ 12 336 кв.м.; при граници: ПИ с идентификатори 77195.706.416, 77195.706.516, 77195.706.417, 77195.706.260 и 77195.706.496, на стойност 40,00 лв. (четиридесет лева) без ДДС.

 

        2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т. 1.

 

        

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                    

                            /Таня Захариева/