ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.04.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №669

 

 

           

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Закона за социално подпомагане, чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет  - Хасково изменя Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Хасково /2016-2020/ в раздел Б, т.4 Интервенция – социални услуги  и мерки с новите социални услуги, като допълва новите услуги, които ще бъдат изградени съгласно Картата на резидентните услуги за деца съгласно Националната стратегия "Визия за деинституализацията на децата в Република България" с хоризонт до 2025 г. и Актуализирания план за изпълнението й /Приложение 1/.

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                

                           /Таня Захариева/