ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от ПГ на Коалиция за Хасково

 

 

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на чл.26, ал.1 от  

                  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –

                  Хасково.

 

        Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

       Според чл.34, ал.2, т.1 от ЗМСМА ( в сила от 01.01.2014 г.)  „Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от: 

     1. Брутната работна заплата на председателя на Общинския съвет за съответния месец – в общините с население над 100 000 души.”

       Видно от таблица на населението по постоянен адрес в Община Хасково е над 100 000 души.

   Съгласно ал. 8 от чл. 34 от ЗМСМА „Възнаграждението по ал. 2 не включва възнаграждението, което общинските съветници могат да получават за участието си в специализирани органи на Общинския съвет”.

      Предлаганото изменение на Правилника в частта относно чл.26, ал.1 е съобразено с разпоредбите на Закона. С промяната на размера на възнагражденията на общинските съветници се цели постигане на социална справедливост и недопускането за необосновано високи възнаграждения за участие в Постоянните комисии, каквито са налице сега. Запазва се философията на заплащане на възнагражденията, като получаването им се поставя в зависимост от присъствието на общинските съветници на заседания на Общинския съвет и постоянните комисии към него.

Считаме също така, че общинските съветници не следва да получават възнаграждения за участие във Временните комисии към Общински съвет.

    С настоящата промяна на размера на възнаграждението на общинските съветници в Постоянните комисии, ще се запази основната цел, прогласена в ЗМСМА - участие на общинските съветници в заседанията на Общински съвет и на комисиите, ще се намали безпричинното отсъствие на общинските съветници от заседанията на Общински съвет и ще се стимулира активното им участие в работата на комисиите към него.

      С оглед предлаганите промени, необходимите средства за възнаграждения няма да отежнят, а ще намалят разходите в перо „Възнаграждения на общинските съветници”.

      Проектът за изменение и допълнение на Правилника е разработен в съответствие с правото на Европейския съюз.

     С оглед на изложените мотиви и на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, вр. с т.6 от ДЗР на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, предлагаме Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

                                                           Р Е Ш Е Н И Е:

 

            І. На основание чл.21, ал.3 във връзка с чл.34, ал.2 и ал.8 от ЗМСМА, т.6 от ДЗР на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА чл.26, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, както следва:

 

            „Чл.26, ал.1 Общинският съветник получава възнаграждение за участие в заседанията на Общински съвет в размер на 24% от брутната работна заплата на председателя на Общинския съвет за съответния месец. За участие в Постоянни и Временни комисии на Общинския съвет, общинският съветник получава възнаграждение в размер на 3% от брутната работна заплата на председателя на Общинския съвет. При неприсъствие на заседанията на Общински съвет, както и на заседанията на специализираните органи (комисии) на Общински съвет, общинските съветници не получават възнаграждения. Общинските съветници не получават възнаграждения за участие и присъствие във временните органи (комисии) към Общинския съвет”.

 

 

 

Светослава Стоянова, председател на ПГ „Коалиция за Хасково"

 

Хасково, 27.04.2018 г.