СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

    1. На 23.03.2018 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост.

 

    Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 23.04.2018 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.

 

 

    2. На 23.03.2018 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Раздел ІІІ на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

           

    Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 23.04.2018 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.

 

 

    3. На 23.03.2018 г. е публикувана Докладна записка от Постоянната комисия по спорт, туризъм и младежки дейности относно: приемане на нова Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Хасково.

 

    Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, са постъпили следните предложения за изменение на проекта за Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Хасково:

 

- С вх. №92-604-2 от 19.04.2018 г. е постъпило писмено предложение в Общински съвет – Хасково  от Пейо Станимиров Бойчинов – председател на Сдружение „Бадминтон клуб Хасково” – гр.Хасково за изменение и допълнение в Приложение №2 – Формуляр 1 към чл.9 от проекта за Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Хасково. Предложението е публикувано и на официалния сайт на Общински съвет – Хасково на 19.04.2018 г.

 

- С вх.№92-682-2 от 20.04.2018 г. е постъпило писмено предложение в Общински съвет – Хасково от Георги Куманов Куманов – Председател на УС на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Аматьорски футболен клуб „Хасково” за изменение на чл.11,ал.4 от проекта за Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Хасково. Предложението е публикувано и на официалния сайт на Общински съвет – Хасково на 25.04.2018 г.

 

 

 

    4. На 29.03.2018 г. е публикувана Докладна записка от Представителна група „Коалиция за Хасково” при Общински съвет – Хасково относно: предложение за изменение на чл.26, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково.

    Публикувано е също Мотивирано искане към Докладната записка, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, а именно: „Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.“

 

    Съгласно посочените срокове в чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.