Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

 

 

На 29.03.2018 г. е публикувана Докладна записка от Представителна група „Коалиция за Хасково” при Общински съвет – Хасково относно: предложение за изменение на чл.26, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково.

   

Публикувано е също Мотивирано искане към Докладната записка, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, а именно: „Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.“

 

   

Съгласно посочения срок на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове,  НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.