Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

 

 

На 23.03.2018 г. е публикувана Докладна записка от Постоянната комисия по спорт, туризъм и младежки дейности относно: приемане на нова Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Хасково.

 

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове са постъпили следните предложения за изменение на проекта за Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Хасково:

 

1. С вх. №92-604-2 от 19.04.2018 г. е постъпило писмено предложение в Общински съвет – Хасково  от Пейо Станимиров Бойчинов – председател на Сдружение „Бадминтон клуб Хасково” – гр.Хасково за изменение и допълнение в Приложение №2 – Формуляр 1 към чл.9 от проекта за  Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Хасково. Предложението е публикувано и на официалния сайт на Общински съвет – Хасково на 19.04.2018 г.

 

2. С вх.№92-682-2 от 20.04.2018 г. е постъпило писмено предложение в Общински съвет – Хасково от Георги Куманов Куманов – председател на УС на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Аматьорски футболен клуб „Хасково” , за изменение на чл.11,ал.4 от проекта за Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Хасково. Предложението е публикувано и на официалния сайт на Общински съвет - Хасково на 25.04.2018 г.