Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА 

 

 

На 23.03.2018 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Раздел ІІІ на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

           

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 23.04.2018 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.